Refundacja wynagrodzeń

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Nauka Zawodu

Procedura ubiegania się o refundację

Pra­co­daw­ca zatrud­ni­a­ją­cy młodocianych może wys­tąpić z  wnioskiem o zawar­cie umowy o refun­dację wyna­grodzeń wypła­canych młodocianym oraz składek na ubez­pieczenia społeczne od refun­dowanych wyna­grodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawar­cie umowy”, jeżeli speł­nia łącznie następu­jące warunki:

 • zatrud­nia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o  którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwiet­nia 2004r. o  pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pra­cy, zwanej dalej „ustawą”,
 • pra­co­daw­ca, oso­ba prowadzą­ca zakład pra­cy w imie­niu pra­co­daw­cy lub oso­ba zatrud­niona u pra­co­daw­cy speł­ni­a­ją warun­ki do prowadzenia przy­go­towa­nia zawodowego w zakre­sie wyma­gań zdrowot­nych i ped­a­gog­icznych określonych w przepisach reg­u­lu­ją­cych odby­wanie przy­go­towa­nia zawodowego wydanych na pod­staw­ie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z  dnia 26 czer­w­ca 1974r. – Kodeks pra­cy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
 • pra­co­daw­ca zatrud­ni­a­ją­cy wyłącznie młodocianych może wys­tąpić z  wnioskiem o zawar­cie umowy doty­czą­cym maksy­mal­nie 3 młodocianych, a  pra­co­daw­ca zatrud­ni­a­ją­cy także pra­cown­ików niebędą­cych młodociany­mi może wys­tąpić z wnioskiem o zawar­cie umowy doty­czą­cym młodocianych w licz­bie nieprzekracza­jącej trzykrot­nej licz­by zatrud­nionych w przelicze­niu na  pełny wymi­ar cza­su pra­cy na czas nieokreślony niebędą­cych młodocianymi.

Pra­co­daw­ca skła­da wniosek o zawar­cie umowy o refun­dację wyna­grodzeń samodziel­nie albo za pośred­nictwem Cechu Rzemiosł w Pilźnie.

 • Cen­trum Edukacji i Pra­cy Młodzieży OHP w Rzeszowie

 • Al. Pił­sud­skiego 31

 • 35–074 Rzeszów

 • tel.: 17 852 39 10, wew. 31, fax wew. 39

 • ceipm.rzeszow@ohp.pl

We wniosku należy podać dane, m.in.:

 • nazwę miejs­cowoś­ci i datę wypełnienia wniosku o zawar­cie umowy,
 • nazwę pra­co­daw­cy, adres siedz­i­by, miejsce prowadzenia dzi­ałal­noś­ci oraz numer kon­ta bankowego, na który będzie przekazy­wana wypła­ta refundacji,
 • numer iden­ty­fikacji podatkowej NIP,
 • oznacze­nie prowad­zonej dzi­ałal­noś­ci według PKD,
 • for­mę prawną prowad­zonej działalności,
 • nazwę (-wy) doku­men­tów poświad­cza­ją­cych uprawnienia do prowadzenia przy­go­towa­nia zawodowego młodocianych,
 • wykaz imi­en­ny młodocianych, których doty­czy wniosek o zawar­cie umowy, obejmujący: 
  • imię i nazwisko młodocianego,
  • numer PESEL młodocianego,
  • datę zawar­cia umowy o pracę w celu przy­go­towa­nia zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwa­nia przy­go­towa­nia zawodowego,
  • nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w którym odby­wa się przy­go­towanie zawodowe,
  • for­mę odby­wa­nia przy­go­towa­nia zawodowego (nau­ka zawodu albo przyucze­nie do wykony­wa­nia określonej pracy).
 • oświad­czenia o: 
  • licz­bie pra­cown­ików zatrud­nionych w dniu składa­nia wniosku o zawar­cie umowy, z uwzględ­nie­niem młodocianych i roku ich nauki,
  • licz­bie młodocianych, którzy w okre­sie ostat­nich 3 lat przed  złoże­niem wniosku o zawar­cie umowy ukończyli przy­go­towanie zawodowe u  tego pracodawcy,
  • licz­bie młodocianych, którzy ukończyli przy­go­towanie zawodowe w  okre­sie ostat­nich 3 lat przed dniem złoże­nia wniosku o zawar­cie umowy i  kon­tyn­uowali zatrud­nie­nie u tego pra­co­daw­cy przez okres co najm­niej 6 miesię­cy lub nadal są u niego zatrudnieni,
  • nieko­rzys­ta­niu z refun­dacji wyna­grodzeń i składek na ubez­pieczenia społeczne od tych wyna­grodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojew­ódzkiej komendy Ochot­niczych Hufców Pra­cy, zwanych dalej „OHP”.
 • deklarację zatrud­nienia na pod­staw­ie umowy o pracę przez okres co  najm­niej 6 miesię­cy po zakończe­niu przy­go­towa­nia zawodowego każdego młodocianego, którego doty­czy wniosek o zawar­cie umowy.

Do wniosku o zawar­cie umowy dołącza się:

 • kopię umowy o pracę w celu przy­go­towa­nia zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pra­co­daw­cę z młodocianym,
 • ory­gi­nały lub kopie poświad­c­zone za zgod­ność z ory­gi­nałem doku­men­tów potwierdza­ją­cych spełnie­nie wyma­gań zawodowych i ped­a­gog­icznych osób prowadzą­cych przy­go­towanie zawodowe młodocianych,
 • zaświad­cze­nie lub oświad­cze­nie o pomo­cy de min­imis, w zakre­sie o  którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2004r. o postępowa­niu w sprawach doty­czą­cych pomo­cy pub­licznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.),
 • infor­ma­c­je określone w przepisach wydanych na pod­staw­ie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2004r. o postępowa­niu w sprawach doty­czą­cych pomo­cy publicznej.

Infor­mu­je­my, że zgod­nie z ustawą z dnia 8 sty­cz­nia 2010r. o zmi­an­ie ustawy o postępowa­niu w sprawach doty­czą­cych pomo­cy pub­licznej (Dz. U. z 2010r. Nr 18 poz. 99 art. 37 ust. 1 pkt 1):

„Pod­miot ubie­ga­ją­cy się o pomoc de min­imis jest zobow­iązany do przed­staw­ienia pod­miotowi udziela­jące­mu pomo­cy, wraz z  wnioskiem o udzie­le­nie pomo­cy wszys­t­kich zaświad­czeń o pomo­cy de  min­imis, jakie otrzy­mał w roku w którym ubie­ga się o pomoc w ciągu 2 poprzedza­ją­cych go lat lub wykazu otrzy­manej pomo­cy de min­imis otrzy­manej w tym okre­sie lub oświad­czenia o nieotrzy­ma­niu pomo­cy de  minimis.”

Ter­miny składa­nia wniosków:

 • Wniosek o zawar­cie umowy doty­czą­cy młodocianych, którzy dok­sz­tał­ca­ją się w for­ma­ch szkol­nych, pra­co­daw­ca lub w jego imie­niu Cech Rzemiosł w  Pilźnie skła­da w cen­trum edukacji w ter­minie od dnia 1 sty­cz­nia do dnia 15 listopa­da każdego roku.
 • Wniosek o zawar­cie umowy doty­czą­cy młodocianych, którzy nie  dok­sz­tał­ca­ją się w for­ma­ch szkol­nych, skła­da się w ter­minie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.

Podstawy prawne:

 • Roz­porządze­nie Min­is­tra Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej z dnia 25 czer­w­ca 2014 r. w spraw­ie refun­dowa­nia ze środ­ków Fun­duszu Pra­cy wyna­grodzeń wypła­canych młodocianym pra­cown­ikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865).
 • Ustawa z dnia 20 kwiet­nia 2004 r. o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach rynku pra­cy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zmianami.).
 • Refun­dac­ja stanowi pomoc de min­imis speł­ni­a­jącą warun­ki określone w roz­porządze­niu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grud­nia 2013 r. w spraw­ie stosowa­nia art. 107 i 108 Trak­tatu o funkcjonowa­niu Unii Europe­jskiej do pomo­cy de min­imis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), roz­porządze­niu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grud­nia 2013 r. w spraw­ie stosowa­nia art. 107 i 108 Trak­tatu o funkcjonowa­niu Unii Europe­jskiej do pomo­cy de min­imis w sek­torze rol­nym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właś­ci­wych przepisach prawa Unii Europe­jskiej doty­czą­cych pomo­cy de min­imis w sek­torze rybołów­st­wa i akwakultury.
 • Roz­porządze­nie MPiPS z dnia 26.04.2007r. w spraw­ie refun­dowa­nia ze środ­ków Fun­duszu Pra­cy wyna­grodzeń wypła­canych młodocianym pra­cown­ikom (Dz.U. nr 77 poz.518 z późniejszy­mi zmianami).