Kurs CNC

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Kursy i Szkolenia

Kurs obra­bi­arek CNC skierowany jest do osób, które chcą nabyć umiejęt­noś­ci z zakre­su oper­a­to­ra maszyn sterowanych numerycznie CNC. Na zaję­ci­ach przed­staw­imy Ci potrzeb­ną wiedzę niezbęd­ną do obsłu­gi, ustaw­ienia, wykony­wa­nia pomi­arów i pro­gramowa­nia maszyn CNC. Szkole­nia prowadz­imy na najnowszym opro­gramowa­niu i maszy­nach przemysłowych. 

W trak­cie szkole­nia oprócz wiedzy teo­re­ty­cznej nabierzesz też umiejęt­noś­ci prak­ty­czne gdyż sam będziesz wykony­wał czyn­noś­ci, które wykonu­je oper­a­tor maszyn CNC. Do zakre­su takich czyn­noś­ci należą m.in.:

 • ustaw­ian­ie bazy przedmiotowej,
 • pomi­ar dłu­goś­ci narzędzia,
 • poprawne ustaw­ie­nie przyrządów mocujących,
 • dobór para­metrów skrawania,
 • pisanie pro­gramów CNC w tym korzys­tanie z cyk­li wierce­nia, opis kon­tu­ru i wprowadzanie korekcji promienia narzędzi.

Będziesz pro­gramował na  pod­staw­ie rysunku tech­nicznego w kodzie ISO G‑code (obow­iąz­ki oper­a­to­ra pro­gramisty CNC). Po zakończe­niu szkole­nia otrzy­masz cer­ty­fikat w  zakre­sie obsłu­gi maszyn CNC w języku pol­skim i angielskim.

PROGRAM KURSU OBSŁUGI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC
Tem­aty zajęć edukacyjnych Treś­ci szkole­nia w ramach poszczegól­nych zajęć edukacyjnych Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin ćwiczeń RAZEM
Pod­stawy metrologii warsztatowej.
 • Narzędzia pomi­arowe noniuszowe.
 • Tol­er­anc­je i pasowa­nia, jed­nos­t­ki miar.
 • Narzędzia pomi­arowe mikrometryczne.
 • Przyrządy czu­jnikowe, wzorni­ki i sprawdziany.
 • Pomi­ary wałków i otworów, obliczanie odchyłek ksz­tał­tu i położenia.
5
5
10
Ele­men­ty rysunku technicznego.
 • Rzu­ty pros­tokątne brył.
 • Zasady wymi­arowa­nia.
 • Wymi­arowanie częś­ci maszyn, zasady tolerowa-nia wymiarów.
 • Para­me­try chro­powa­toś­ci – sposo­by zapisu na rysunku, zależność chro­powa­toś­ci od sposobu obrób­ki, umieszczanie znaków na rysunku.
 • Zasady wykony­wa­nia widoków i przekrojów.
 • Odchył­ki ksz­tał­tu i położenia.
 • Sposo­by tolerowa­nia odchyłek ksz­tał­tu i poło-żenia.
5
5
10
Pod­stawy obrób­ki skrawaniem — Toczenie.
 • Przepisy BHP przy obsłudze obra­bi­arek skrawa­ją­cych – tokarki.
 • Budowa i dzi­ałanie tokarek różnego typu.
 • Narzędzia skrawa­jące – rodza­je i budowa :
  • charak­terysty­ka mate­ri­ałów narzędziowych,
  • geome­tria ostrza w układzie ustaw­ienia i roboczym,
  • wpływ kąta ostrza na warun­ki skrawania.
5
5
10
Pod­stawy obrób­ki skrawaniem — Frezowanie.
 • Przepisy BHP przy obsłudze obra­bi­arek skrawa­ją­cych – frezarki.
 • Budowa i dzi­ałanie frezarek różnego typu.
 • Narzędzia skrawa­jące – rodza­je i budowa:
  • charak­terysty­ka mate­ri­ałów narzędziowych,
  • geome­tria ostrza w układzie ustaw­ienia i roboczym,
  • wpływ kąta ostrza na warun­ki skrawania.
 • Mocow­anie mate­ri­ałów przy fre­zowa­niu, mocow­anie frezów:
  • dobór warunk­ów skrawania,
  • charak­terysty­ka para­metrów skrawania,
  • zjawiska towarzyszące pro­ce­sowi skrawania.
 • Fre­zowanie współbieżne.
 • Fre­zowanie przeciwbieżne.
 • Fre­zowanie z zas­tosowaniem stołu obrotowego.
 • Fre­zowanie z zas­tosowaniem podzielnicy.
 • Fre­zowanie kół zębatych.
10
20
30
Pod­stawy pro­gramowa­nia obra­bi­arek CNC.
 • Układy współrzęd­nych w obra­bi­arkach CNC.
 • Ustaw­ie­nie punk­tu zerowego przed­mio­tu obrabianego.
 • Dobór narzędzi i para­metrów skrawania.
 • Określe­nie współrzęd­nych zarysu.
 • Pro­gramowanie obra­bi­ar­ki z wyko­rzys­taniem inter­po­lacji liniowej.
 • Pro­gramowanie łuków.
10
10
20
Suma:
35
45
80
Pobierz infor­ma­c­je na tem­at kur­su CNC