Cech Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Cech Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Pilźnie jest orga­ni­za­cją społeczno-zawodową której zadaniem jest utr­walanie więzi środowiskowych, postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodu, a także prowadze­nie na rzecz Członków dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­cyjnej, dorad­czej, oświa­towej, kul­tur­al­nej i gospo­dar­czej oraz reprezen­towanie interesów Członków wobec organów admin­is­tracji, samorządów i sądów.

Pilzneńs­ki Cech swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczął 22 czer­w­ca 1986 roku. Siedz­i­ba mieś­ci się na uli­cy Mikoła­ja Koperni­ka 6 w Pilźnie. Cech posi­a­da osobowość prawną i dzi­ała na pod­staw­ie Ustawy o rzemiośle z dnia 22 mar­ca 1989 roku (Dz. Ustaw Nr 17 poz. 92), Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o orga­ni­za­c­jach pra­co­daw­ców (Dz. Ustaw Nr 55 poz. 235 ze zmi­ana­mi) oraz Statu­tu Cechu uch­walonego przez Walne Zgro­madze­nie. Cech jako orga­ni­za­c­ja rzemiosła jest dobrowol­nym członkiem Związku Rzemiosła Pol­skiego oraz członkiem Izby Rzemieśl­niczej oraz Małej i Śred­niej Przed­siębior­c­zoś­ci w Tarnowie.