Cookie’s

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”

Niniejsza Poli­ty­ka doty­czy plików “cook­ies” i odnosi się do stron cechpilzno.pl, której włąś­ci­cielem jest Cech Rzemiosł z siedz­ibą w Pilźnie (zwanych dalej: “stroną internetową”).

Czym są pliki “cookie”?

Poprzez pli­ki „cook­ies” należy rozu­mieć dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, prze­chowywane w urządzeni­ach koń­cowych użytkown­ików przez­nac­zone do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie użytkown­i­ka i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. „Cook­ies” zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę strony inter­ne­towej z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików “cookies”?

Pli­ki „cook­ies” uży­wane są w celu dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron inter­ne­towych do pref­er­encji użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Uży­wane są również w celu tworzenia anon­i­mowych, zagre­gowanych statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć w jaki sposób użytkown­ik korzys­ta ze stron inter­ne­towych co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartoś­ci, z wyłącze­niem per­son­al­nej iden­ty­fikacji użytkownika.

Jakich plików “cookies” używamy?

Stosowany jest jeden rodzaj plików „cook­ies” – „stały”. „Stałe” pli­ki pozosta­ją na urządze­niu użytkown­i­ka przez czas określony w para­me­tra­ch plików „cook­ies” albo do momen­tu ich ręcznego usunię­cia przez użytkownika.

Uwa­ga: cook­ie mogą być wywołane przez admin­is­tra­to­ra za pomocą skryp­tów, kom­po­nen­tów, które zna­j­du­ją się na ser­w­er­ach part­nera, umiejs­cowionych w innej lokaliza­cji — innym kra­ju lub nawet zupełnie innym sys­temie prawnym. W przy­pad­ku wywoła­nia przez admin­is­tra­to­ra wit­ryny kom­po­nen­tów ser­wisu pochodzą­cych spoza sys­te­mu admin­is­tra­to­ra mogą obow­iązy­wać inne stan­dar­d­owe zasady poli­ty­ki cook­ies niż poli­ty­ka pry­wat­noś­ci / cook­ies admin­is­tra­to­ra witryny.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gro­mad­zone przy uży­ciu plików „cook­ies” mogą być zbier­ane wyłącznie w celu wykony­wa­nia określonych funkcji na rzecz użytkown­i­ka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożli­wia­ją­cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików “cookies”

Stan­dar­d­owo opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych domyśl­nie dopuszcza umieszczanie plików „cook­ies” na urządze­niu koń­cowym. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików „cook­ies” w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym przesła­niu na urządze­nie użytkown­i­ka. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików „cook­ies” dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). Ogranicze­nie stosowa­nia plików „cook­ies”, może wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­noś­ci dostęp­ne na stron­ie internetowej.

Jak wyłączyć zapisywanie plików “cookies”.

Google Chrome

Trze­ba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakład­ka Ustaw­ienia > Pokaż ustaw­ienia zaawan­sowane. W sekcji „Pry­wat­ność” trze­ba kliknąć przy­cisk Ustaw­ienia treści.

Inter­net Explor­er 6.0 i 7.0

Z menu przeglą­dar­ki (prawy górny róg): Narzędzia > Opc­je Inter­ne­towe > Pry­wat­ność, przy­cisk Wit­ryny. Suwakiem ustaw­iamy poziom, zmi­anę zatwierdza­my przy­ciskiem OK.

Mozil­la Firefox

Z menu przeglą­dar­ki: Narzędzia > Opc­je > Pry­wat­ność. Uak­ty­wnić pole Pro­gram Fire­fox: „będzie uży­wał ustaw­ień użytkown­i­ka”. O ciasteczkach (cook­ies) decy­du­je zaz­nacze­nie – bądź nie – pozy­cji Akcep­tuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglą­dar­ki: Narzędzie > Pref­er­enc­je > Zaawan­sowane. O ciasteczkach decy­du­je zaz­nacze­nie – bądź nie – pozy­cji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwi­janym Safari trze­ba wybrać Pref­er­enc­je i kliknąć ikonę Bez­pieczeńst­wo. Tu wybiera się poziom bez­pieczeńst­wa w obszarze “Akcep­tuj pli­ki cookie”.

Brave

Trze­ba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakład­ka Ustaw­ienia > dodatkowe ustaw­ienia. W sekcji „Pry­wat­ność i bez­pieczeńst­wo” trze­ba kliknąć przy­cisk Ustaw­ienia strony.