Nauka zawodu

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Nauka Zawodu

Prak­ty­cz­na nau­ka zawodu jest to „przyucze­nie do  zawodu”, gdzie uczeń (pra­cown­ik młodociany) naby­wa wiedzy i prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci zawodowych w zakładzie rzemieśl­niczym – niezbęd­nych do  złoże­nia egza­minu na czelad­ni­ka oraz pod­ję­cia pra­cy w danym zawodzie, real­izu­jąc także obow­iązek szkol­ny w formie szkoły zawodowej.

Celem prak­ty­cznej nau­ki zawodu jest opanowanie przez  ucz­nia – młodocianego pra­cown­i­ka umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych i  teo­re­ty­cznych w zawodzie i potwierdze­nie ich dowo­dem kwal­i­fikacji – świadectwem czelad­niczym, uzyskanym po pozy­ty­wnie zdanym egza­minie. Świadect­wo to umożli­wia zatrud­nie­nie na stanowisku wyma­ga­ją­cym kwal­i­fikacji zawodowych w Polsce i kra­jach Unii Europejskiej.

Czas trwa­nia zajęć prak­ty­cznych i prak­tyk zawodowych w cyk­lu naucza­nia oraz rodza­je i zakres zdoby­tych umiejęt­noś­ci określa­ją ramowe plany naucza­nia oraz pod­stawa pro­gramowa dla danego zawodu.