DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Nauka Zawodu

Procedura ubiegania się o dofinansowanie

Pra­co­daw­cy, którzy zawar­li umowę o pracę z  młodociany­mi pra­cown­ika­mi w celu przy­go­towa­nia zawodowego, po ukończe­niu nau­ki zawodu lub przyucze­niu do wykony­wa­nia określonej pra­cy i zda­niu przez młodocianego egza­minu, mogą otrzy­mać pomoc w formie dofi­nan­sowa­nia kosztów ksz­tałce­nia młodocianych pracowników.

Należy pamię­tać o obow­iązku zgłoszenia zawar­cia umowy z pra­cown­ikiem młodocianym do Urzę­du Mias­ta w celu zaplanowa­nia środ­ków na dofi­nan­sowanie kształcenia.

Dofi­nan­sowanie jest przyz­nawane na wniosek pra­co­daw­cy, złożony w ter­minie 3 miesię­cy od dnia zda­nia przez młodocianego egza­minu zgod­nie z przepisa­mi w spraw­ie przy­go­towa­nia zawodowego młodocianych i ich wyna­grodzenia. Nieza­chowanie tego ter­minu pozbaw­ia pra­co­daw­cę dofinansowania.

Wysokość kwoty dofi­nan­sowa­nia kosztów ksz­tałce­nia młodocianego pracownika:

 • 8081zł – w przy­pad­ku nau­ki zawodu przy okre­sie ksz­tałce­nia wynoszą­cym 36 miesię­cy (jeżeli okres ksz­tałce­nia jest krót­szy niż 36 miesię­cy, kwotę dofi­nan­sowa­nia wypła­ca się w wysokoś­ci pro­por­cjon­al­nej do okre­su kształcenia),
 • 254zł – w przy­pad­ku przyuczenia do wykony­wa­nia określonej pra­cy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofi­nan­sowa­nia podle­ga­ją walo­ryza­cji wskaźnikiem cen towarów i usług kon­sump­cyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalen­dar­zowym poprzedza­ją­cym rok, w którym następu­je wypła­ta dofi­nan­sowa­nia, wynosi co najm­niej 105%.

Wyma­gane dokumenty:

 • wniosek pra­co­daw­cy o dofi­nan­sowanie kosztów ksz­tałce­nia młodocianego pra­cown­i­ka w celu nau­ki zawodu/przyuczenia do wykony­wa­nia określonej pracy,
 • kopia doku­men­tów potwierdza­ją­cych posi­adanie kwal­i­fikacji wyma­ganych do prowadzenia przy­go­towa­nia zawodowego młodocianych pracowników,
 • kopia doku­men­tu potwierdza­jącego posi­adanie kwal­i­fikacji ped­a­gog­icznych oso­by prowadzącej ksz­tałce­nie młodocianego,
 • kopia dyplo­mu, świadect­wa lub zaświad­czenia potwierdza­jącego ukończe­nie nau­ki zawodu lub przyuczenia do wykony­wa­nia określonej pra­cy i zdanie stosownego egzaminu,
 • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym w celu przy­go­towa­nia zawodowego lub kopia umowy zawartej z młodocianym w celu przyuczenia do  wykony­wa­nia określonej pracy,
 • kopia zaświad­czenia o wpisie do ewidencji dzi­ałal­noś­ci gospodarczej,
 • zaświad­cze­nie o pomo­cy de min­imis, otrzy­manej w roku, w którym  pra­co­daw­ca ubie­ga się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedza­ją­cych go lat, albo oświad­cze­nie o pomo­cy de min­imis otrzy­manej w tym okre­sie albo  oświad­cze­nie o nieotrzy­ma­niu takiej pomo­cy w tym okresie,
 • for­mu­la­rz infor­ma­cji przed­staw­ionych przy ubie­ga­niu się o pomoc de minimis.

Kontakt:

Urząd Miejs­ki w Pilźnie
tel.: 14 680 77 65

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 wrześ­nia 1991 r. o sys­temie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o zmi­an­ie ustawy o sys­temie oświaty oraz niek­tórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).
 • Roz­porządze­nie Rady Min­istrów z dnia 28 maja 1996 r. w spraw­ie przy­go­towa­nia zawodowego młodocianych i ich wyna­gradza­nia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60 poz. 278 z póz. zm.).