Polityka RODO

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

ZASADY UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Otwieranie stron inter­ne­towych ser­wisu inter­ne­towego cechpilzno.pl zwanego dalej Cech Rzemiosł w Pilźnie jest równoz­naczne z zaak­cep­towaniem następu­ją­cych warunk­ów reg­u­laminu. Jeśli nie zgadza­sz się z tymi warunk­a­mi, nie masz prawa korzys­tać z tej witryny. 

 1. Cech Rzemiosł w Pilźnie oświad­cza­ją, że wyko­rzys­tu­ją pro­duk­ty i usłu­gi osób trze­ci­ch (np. Google Adwords, Google Inc., Google Ana­lyt­ics, Google Search Con­sole, host­ing www i email, zarządzanie dom­e­na­mi inter­ne­towy­mi, Joom­la CMS, wty­cz­ki Joom­la i inne) zgod­nie z ich reg­u­lam­i­na­mi i prawami.
 2. Zawartość stron inter­ne­towych Cech Rzemiosł w Pilźnie jest chro­niona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zas­trzeżone. Repro­dukc­ja, przekazanie, dys­try­buc­ja lub prze­chowywanie częś­ci lub całoś­ci tej zawartoś­ci w dowol­nej formie bez uprzed­niej pisem­nej zgody od właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie jest zabronione.
 3. Cech Rzemiosł w Pilźnie udziela zgody na przeglą­danie stron inter­ne­towych cechpilzno.pl na kom­put­erze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do włas­nego użytku; jeśli nie uzyskano pisem­nej zgody od właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie, redys­try­buc­ja tych mate­ri­ałów jest zabro­niona. Poszczególne doku­men­ty na stronach inter­ne­towych Cech Rzemiosł w Pilźnie mogą podle­gać dodatkowym warunk­om określonym w tych doku­men­tach. Dostęp do tej wit­ryny nie powinien być inter­pre­towany jako dorozu­mi­ane przyz­nanie, udzie­le­nie lub przekazanie w inny sposób jakiejkol­wiek licencji na uży­wanie jakichkol­wiek znaków hand­lowych umieszc­zonych w tej wit­rynie bez uprzed­niej pisem­nej zgody Cech Rzemiosł w Pilźnie lub osób trze­ci­ch, do których one należą.
 4. Cech Rzemiosł w Pilźnie wyko­rzys­tu­je adresy IP użytkown­ików. Adres IP jest wyko­rzysty­wany do iden­ty­fikacji i gro­madzenia danych geograficznych od osób odwiedza­ją­cych wit­rynę (np. infor­ma­c­je o region­ie, z którego nastąpiło połącze­nie). Na pod­staw­ie uzyskanych infor­ma­cji w szczegól­nych przy­pad­kach sporządzane są zbior­cze, ogólne zestaw­ienia statysty­czne, ujaw­ni­ane osobom trzec­im. Obe­j­mu­ją one zwyk­le infor­ma­c­je o oglą­dal­noś­ci ser­wisu. Zestaw­ienia te nie zaw­ier­a­ją jed­nak żad­nych danych pozwala­ją­cych na iden­ty­fikację poje­dynczych użytkowników.
 5. Cech Rzemiosł w Pilźnie, sys­te­my anal­i­ty­czne i reklam­owe wyko­rzys­tane na stronach wyko­rzys­tu­ją pli­ki “cook­ie”, które ułatwia­ją korzys­tanie z jej zasobów. Pli­ki “cook­ie” zaw­ier­a­ją użyteczne infor­ma­c­je i są prze­chowywane na kom­put­erze użytkown­i­ka – nasz ser­w­er i ser­w­ery naszych part­nerów mogą je odczy­tać przy ponownym połącze­niu się z tym kom­put­erem. Wyłącze­nie infor­ma­cji “cook­ies” w przeglą­darce użytkown­i­ka może utrud­nić korzys­tanie z wit­ryny cechpilzno.pl. Pli­ki “cook­ie” są gen­erowane przez wit­rynę cechpilzno.pl jak i przez usłu­gi firm trzecich.
 6. W sprawach nieureg­u­lowanych Reg­u­laminem zas­tosowanie mają inne właś­ci­we przepisy obow­iązu­jące w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Wszelkie spory pol­ubowne i sądowe będą rozstrzy­gane zgod­nie z siedz­ibą właś­ci­ciela MK-TECHIT. Wszelkie spory pol­ubowne i sądowe będą rozstrzy­gane przez sąd powszech­ny właś­ci­wy dla siedz­i­by właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie oświad­cza­ją, że wyko­rzys­tu­ją pro­duk­ty i usłu­gi osób trze­ci­ch (np. Google Adwords, Google Inc., Google Ana­lyt­ics, Google Search Con­sole, host­ing www i email, zarządzanie dom­e­na­mi inter­ne­towy­mi, Joom­la CMS, wty­cz­ki Joom­la i inne) zgod­nie z ich reg­u­lam­i­na­mi i prawami.
 7. Zawartość stron inter­ne­towych Cech Rzemiosł w Pilźnie jest chro­niona prawem autorskim. Wszelkie prawa są zas­trzeżone. Repro­dukc­ja, przekazanie, dys­try­buc­ja lub prze­chowywanie częś­ci lub całoś­ci tej zawartoś­ci w dowol­nej formie bez uprzed­niej pisem­nej zgody od właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie jest zabronione.
 8. Cech Rzemiosł w Pilźnie udziela zgody na przeglą­danie stron inter­ne­towych cechpilzno.pl na kom­put­erze i drukowanie kopii lub wyciągów z tych stron wyłącznie do włas­nego użytku; jeśli nie uzyskano pisem­nej zgody od właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie, redys­try­buc­ja tych mate­ri­ałów jest zabro­niona. Poszczególne doku­men­ty na stronach inter­ne­towych Cech Rzemiosł w Pilźnie mogą podle­gać dodatkowym warunk­om określonym w tych doku­men­tach. Dostęp do tej wit­ryny nie powinien być inter­pre­towany jako dorozu­mi­ane przyz­nanie, udzie­le­nie lub przekazanie w inny sposób jakiejkol­wiek licencji na uży­wanie jakichkol­wiek znaków hand­lowych umieszc­zonych w tej wit­rynie bez uprzed­niej pisem­nej zgody Cech Rzemiosł w Pilźnie lub osób trze­ci­ch, do których one należą.
 9. Cech Rzemiosł w Pilźnie wyko­rzys­tu­je adresy IP użytkown­ików. Adres IP jest wyko­rzysty­wany do iden­ty­fikacji i gro­madzenia danych geograficznych od osób odwiedza­ją­cych wit­rynę (np. infor­ma­c­je o region­ie, z którego nastąpiło połącze­nie). Na pod­staw­ie uzyskanych infor­ma­cji w szczegól­nych przy­pad­kach sporządzane są zbior­cze, ogólne zestaw­ienia statysty­czne, ujaw­ni­ane osobom trzec­im. Obe­j­mu­ją one zwyk­le infor­ma­c­je o oglą­dal­noś­ci ser­wisu. Zestaw­ienia te nie zaw­ier­a­ją jed­nak żad­nych danych pozwala­ją­cych na iden­ty­fikację poje­dynczych użytkowników.
 10. Cech Rzemiosł w Pilźnie, sys­te­my anal­i­ty­czne i reklam­owe wyko­rzys­tane na stronach wyko­rzys­tu­ją pli­ki “cook­ie”, które ułatwia­ją korzys­tanie z jej zasobów. Pli­ki “cook­ie” zaw­ier­a­ją użyteczne infor­ma­c­je i są prze­chowywane na kom­put­erze użytkown­i­ka – nasz ser­w­er i ser­w­ery naszych part­nerów mogą je odczy­tać przy ponownym połącze­niu się z tym kom­put­erem. Wyłącze­nie infor­ma­cji “cook­ies” w przeglą­darce użytkown­i­ka może utrud­nić korzys­tanie z wit­ryny cechpilzno.pl. Pli­ki “cook­ie” są gen­erowane przez wit­rynę cechpilzno.pl jak i przez usłu­gi firm trzecich.
 11. W sprawach nieureg­u­lowanych Reg­u­laminem zas­tosowanie mają inne właś­ci­we przepisy obow­iązu­jące w Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Wszelkie spory pol­ubowne i sądowe będą rozstrzy­gane zgod­nie z siedz­ibą właś­ci­ciela Cech Rzemiosł w Pilźnie.