Cele i zadania

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Cech Rzemiosł

Jed­nym z najis­tot­niejszych zadań jakie real­izu­je Cech Rzemiosł w Pilźnie jest nauczanie zawodu w lokalnych zakładach rzemieśl­niczych i usługowych.

Pon­ad­to naszym celem jest:

 • Ochrona praw i reprezen­towanie interesów Członków wobec organów władzy i admin­is­tracji państ­wowej, urzędów i instytucji;
 • Propagowanie i orga­ni­zowanie przy­go­towanie zawodowego, w tym:
 • spisy­wanie umów uczniowskich,pomoc w zna­j­dowa­niu prak­ty­ki zawodowej,
 • pomoc w zna­j­dowa­niu prak­ty­ki zawodowej,
 • zaopa­try­wanie w obow­iązu­jące reg­u­laminy oraz pro­gramy prak­ty­cznej nau­ki zawodu;
 • Współpra­ca z władza­mi oświa­towy­mi i szkoła­mi zawodowy­mi w zakre­sie dok­sz­tał­ca­nia teo­re­ty­cznego uczniów szkolonych przez Członków;
 • Udzielanie Członkom Cechu pomo­cy instruk­tażowej, dorad­czej, zwłaszcza w zakre­sie prawnym, orga­ni­za­cyjnym, podatkowym, eko­nom­icznym, finan­sowym i bhp;
 • Inicjowanie i koor­dynowanie orga­ni­za­cji wys­taw, giełd, targów, konkursów oraz pro­moc­ja i mar­ket­ing wyrobów i usług rzemiosła;
 • Orga­ni­zowanie szkoleń i kursów dla Członków Cechu (ped­a­gog­icznych, bhp, prze­ci­w­pożarowych, pier­wszej pomo­cy, w tym także dofi­nan­sowanych przez Unię Europejską);
 • Orga­ni­zowanie i przeprowadzanie egza­m­inów czelad­niczych i mistrzowskich;
 • Wykony­wanie nad­zoru nad prze­biegiem przy­go­towa­nia zawodowego w rzemiośle, hand­lu i usłu­gach pra­cown­ików młodocianych zatrud­nionych w przed­siębiorstwach Członków Cechu;
 • Sporządzanie Członkom Cechu wniosków i doku­men­tacji związanej z przyz­naniem refun­dacji przez OHP oraz zwrotów kosztów ksz­tałce­nia z Urzędów Gmin.