Statut

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Cech Rzemiosł

STATUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Cech Rzemiosł w Pilźnie – zwany dalej Cechem, jest samorząd­ną, społeczno-zawodową i gospo­dar­czą orga­ni­za­cją rzemiosła.
 2. Cech posi­a­da osobowość prawną.
 3. Cech dzi­ała w opar­ciu o Ustawę z dnia 22 mar­ca 1989 roku — o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późn. zm.), inne powszech­nie obow­iązu­jące przepisy prawa pol­skiego oraz niniejszy Statut.

§ 2

Cech prowadzi dzi­ałal­ność na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej a w szczegól­noś­ci na tere­nie wojew­ództ­wa pod­karpack­iego i małopolskiego.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł w Pilźnie.
 2. Siedz­ibą Cechu jest Pilzno.

§ 4

Cech na zasadzie dobrowol­nej przy­należnoś­ci jest członkiem Izby Rzemieśl­niczej w Tarnowie.

II. Zadania Cechu

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest utr­walanie więzi środowiskowych, postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodu, a także prowadze­nie na rzecz członków dzi­ałal­noś­ci społeczno-orga­ni­za­cyjnej, kul­tur­al­nej, oświa­towej i gospo­dar­czej, a także reprezen­towanie interesów członków wobec organów admin­is­tracji, samorządów i sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności: 
  1. utr­walanie więzi środowiskowych i postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodowej,
  2. prowadze­nie wśród członków pra­cy społeczno-orga­ni­za­cyjnej mającej na celu szerze­nie zasad ety­ki zawodowej oraz praw­idłowego i rzetel­nego wykony­wa­nia zawodu,
  3. współpra­ca z orga­ni­za­c­ja­mi poli­ty­czny­mi i społeczny­mi zwłaszcza w dziedzinie pod­noszenia świado­moś­ci społeczno-poli­ty­cznej członków,
  4. reprezen­towanie interesów członków wobec terenowych organów admin­is­tracji, samorządów i sądów oraz orga­ni­za­cji społecznych i gospodarczych,
  5. udzielanie pomo­cy prawnej członkom cechu w zakre­sie prowad­zonej przez nich dzi­ałal­noś­ci gospodarczej,
  6. przed­staw­ian­ie odpowied­nim organom admin­is­tracji państ­wowej i samorzą­dowej wniosków doty­czą­cych zadań rzemiosła, w zakre­sie niezbęd­nym dla wykony­wa­nia tych zadań,
  7. badanie i oce­na sytu­acji oraz warunk­ów pra­cy rzemiosła na tere­nie dzi­ała­nia cechu, stanu wyko­rzys­ta­nia jego możli­woś­ci usłu­gowych i produkcyjnych,
  8. udzielanie członkom pomo­cy w drodze udziela­nia porad i infor­ma­cji, wys­tąpień i interwencji,
  9. udzielanie infor­ma­cji o usłu­gach świad­c­zonych przez członków oraz ich możli­woś­ci­ach produkcyjnych,
  10. roz­pa­try­wanie skarg na dzi­ałal­ność członków,
  11. popiera­nia i rozwi­janie postępu tech­nicznego i gospo­dar­czego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracu­ją­cych nad wynalazc­zoś­cią i usprawnieni­a­mi tech­niczny­mi, orga­ni­zowanie i popieranie klubów postępu tech­nicznego, popieranie roz­wo­ju dzi­ałal­noś­ci artysty­cznej, orga­ni­zowanie konkursów, wys­taw, pokazów oraz muzeów,
  12. współdzi­ałanie z jed­nos­tka­mi naukowo-badaw­czy­mi, zwłaszcza w zakre­sie udostęp­ni­a­nia członkom nowych tech­nologii wymi­any doświad­czeń, pro­jek­tów wynalazczych wraz z infor­ma­cją o możli­woś­ci­ach ich zas­tosowa­nia przez członków,
  13. orga­ni­zowanie pomo­cy w pod­nosze­niu kwal­i­fikacji zawodowych członków i zatrud­nionych przez nich pracowników,
  14. propagowanie i orga­ni­zowanie przy­go­towa­nia zawodowego,
  15. współpra­ca z władza­mi oświa­towy­mi i szkoła­mi zawodowy­mi w zakre­sie dok­sz­tał­ca­nia teo­re­ty­cznego uczniów szkol­nych przez członków,
  16. orga­ni­zowanie pomo­cy instruk­tażowej i szkole­nia w zakre­sie bhp oraz warunk­ów sanitarno-epidemiologicznych,
  17. orga­ni­zowanie pomo­cy soc­jal­nej, kul­tur­al­nej i oświa­towej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pra­cown­ików Cechu a także dobrowol­nie dla pra­cown­ików rzemieśl­niczych i ich rodzin,
  18. dele­gowanie przed­staw­icieli rzemiosła do organów kole­gial­nych, w których udzi­ał przed­staw­icieli rzemiosła przewidu­ją przepisy szczególne oraz do orga­ni­za­cji społecznych, w pra­cy których uczest­niczy rzemiosło,
  19. dokony­wanie na wniosek osób zain­tere­sowanych fachowej oce­ny pra­cy wykony­wanej przez członków Cechu i wydawa­nia w tym przed­mio­cie opinii,
  20. prowadze­nie obsłu­gi infor­ma­cyjnej wobec członków Cechu w zakre­sie spraw doty­czą­cych dzi­ałal­noś­ci gospodarczej,
  21. wykony­wanie innych zadań wynika­ją­cych z przepisów szczególnych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

 1. Członka­mi Cechu na zasadzie dobrowol­noś­ci mogą być rzemieśl­ni­cy i przed­siębior­cy, prowadzą­cy dzi­ałal­ność w formie oraz w zakre­sie obję­tym przepisa­mi Ustawy o rzemiośle.
 2. Za zgodą Zarzą­du Cechu członka­mi mogą być także: 
  • małżonek lub zstęp­ny oso­by, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o rzemiośle, jeżeli uczest­niczy w wykony­wa­niu przez tę osobę dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej w zakre­sie rzemiosła,
  • oso­by fizy­czne wykonu­jące dzi­ałal­ność gospo­dar­czą, niebędące rzemieśl­nika­mi, zatrud­ni­a­jące nie więcej niż 250 pracowników;
 3. Członka­mi wspier­a­ją­cy­mi mogą być oso­by prawne wykonu­jące dzi­ałal­ność gospodarczą.

§ 7

 1. Warunk­iem przyję­cia na człon­ka Cechu jest złoże­nie deklaracji. Deklarac­ja powin­na być złożona pod nieważnoś­cią w formie pisem­nej. Deklarac­ja powin­na być pod­pisana przez zain­tere­sowanego, zaw­ier­ać jego imię i nazwisko, adres zamieszka­nia oraz oświad­cze­nie doty­czące gotowoś­ci uiszcza­nia składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyj­mowa­nia członków jest Zarząd.
 3. Uch­wała w spraw­ie przyję­cia powin­na być pod­ję­ta najpóźniej w ciągu miesią­ca od dnia złoże­nia deklaracji.

§ 8

 1. O decyzji przyję­cia lub odmowy przyję­cia na człon­ka Cechu, zaw­iadamia się pisem­nie zain­tere­sowanego w ciągu 2 tygod­ni od dnia jej pod­ję­cia. Zaw­iadomie­nie o odmowie przyję­cia powin­no zaw­ier­ać uzasadnienie.
 2. Od momen­tu decyzji Zarzą­du zain­tere­sowane­mu służy odwołanie do Wal­nego zgro­madzenia w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powin­no być roz­pa­tr­zone przez Walne zgro­madze­nie na najbliższym zgro­madze­niu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie mają prawo: 
  • korzys­ta­nia z pomo­cy i świad­czeń Cechu w zakre­sie określonym w § 5 Statutu,
  • wybiera­nia i wybier­al­noś­ci do organów Cechu,
  • zgłasza­nia wniosków zmierza­ją­cych do usprawnienia dzi­ałal­noś­ci Cechu,
  • wnoszenia do wal­nego zgro­madzenia odwołań od uch­wał Zarzą­du Cechu, doty­czą­cych praw członka,
  • obec­noś­ci na obradach organów Cechu przy roz­pa­try­wa­niu odwołań staw­ianych im zarzutów i skarg oraz udziela­nia wyjaśnień,
  • wglą­du w pro­tokoły wal­nych zgro­madzeń i roczne spra­woz­da­nia Zarzą­du Cechu, pro­tokoły i pis­ma pokon­trolne oraz spra­woz­da­nia z wyko­na­nia zaleceń,
  • uzyski­wa­nia od organów Cechu na wal­nych zgro­madzeni­ach, zebra­ni­ach sekcji cechowych lub innych for­ma­ch, infor­ma­cji o dzi­ałal­noś­ci Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybier­al­noś­ci członek Cechu, który: 
  • został pozbaw­iony praw pub­licznych pra­wom­oc­nym orzecze­niem sądu powszechnego,
  • został pozbaw­iony prawa wybier­al­noś­ci pra­wom­oc­nym orzecze­niem sądu powszechnego,
  • zale­ga z wpła­caniem skład­ki cechowej powyżej trzech miesię­cy, mimo wezwa­nia, o którym mowa w § 24 ust. 3 Statutu.

§ 10

Członkowie Cechu obow­iązani są:

 1. przestrze­gać prawa, zasady ety­ki zawodowej i god­noś­ci zawodowej oraz zasad współży­cia społecznego,
 2. stosować się do przepisów Statu­tu oraz uch­wał organów orga­ni­za­cji rzemieślniczych,
 3. reg­u­larnie wpła­cać skład­ki członkowskie,
 4. pod­dawać kon­troli dzi­ałal­ność swo­jego zakładu w zakre­sie przestrze­ga­nia zasad ety­ki zawodowej i rzetel­nego wykony­wa­nia rzemiosła,
 5. pod­nosić jakość usług oraz kul­turę obsłu­gi klienta,
 6. rzetel­nie, sum­i­en­nie i ter­mi­nowo wykony­wać zle­cone przez klien­tów prace, a w razie rekla­macji w ten sam sposób roz­pa­try­wać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest obow­iązany w ciągu 30 dni zaw­iadomić Cech o zaniecha­niu wykony­wa­nia rzemiosła lub o prze­niesie­niu siedz­i­by zakładu rzemieśl­niczego poza teren dzi­ałal­noś­ci Cechu. Infor­ma­cję, o której mowa w zda­niu pier­wszym, przekazu­je odpowied­nio mały lub śred­ni przed­siębior­ca – członek Cechu.

§ 12

Członkost­wo w Cechu usta­je na skutek:

 • wys­tąpi­enia,
 • wykreśle­nia,
 • wyk­luczenia (zgod­nie z § 40 Statutu).

§ 13

 1. Członek Cechu może wys­tąpić z niego za wypowiedze­niem. Wypowiedze­nie powin­no być doko­nane pod nieważnoś­cią w formie pisemnej.
 2. Wys­tąpi­e­nie człon­ka z Cechu następu­je po upły­wie 3 miesięcznego okre­su od dnia zgłoszenia pisem­nego wypowiedzenia do Zarzą­du Cechu, licząc od koń­ca miesią­ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreśle­nie człon­ka z Cechu następu­je w przy­pad­ku utraty przez niego statu­towych uprawnień do zrzesza­nia się w Cechu.

§ 15

Uch­wałę o wykreśle­niu człon­ka pode­j­mu­je Zarząd.

§ 16

 1. O wykreśle­niu człon­ka Cech obow­iązany jest powiadomić zain­tere­sowanego lis­tem pole­conym w ciągu 14 dni od daty pod­ję­cia decyzji oraz podać uza­sad­nie­nie wraz z poucze­niem o możli­woś­ci odwoła­nia się.
 2. Uch­wała w sprawach określonych w ust. 1 sta­je się skutecz­na z datą doręczenia zain­tere­sowane­mu zaw­iadomienia o wykreśle­niu wraz z uza­sad­nie­niem. Zaw­iadomie­nie zwró­cone na skutek nie zgłoszenia przez człon­ka zmi­any podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślone­mu przysługu­je pra­wo odwoła­nia się w sposób i ter­minie określonym w § 49 Statutu.
 4. Członek wykreślony ma pra­wo być obec­ny na wal­nym zgro­madze­niu w cza­sie roz­pa­try­wa­nia jego odwoła­nia i popier­ać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O ter­minie Wal­nego zgro­madzenia na którym ma być roz­pa­try­wana sprawa odwołu­jącego się, powinien być on zaw­iadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwoła­niu adresem w sposób określony w § 24 ust. 1 Statutu.
 6. W przy­pad­ku uwzględ­nienia przez Walne zgro­madze­nie odwoła­nia od uch­wały w spraw­ie wykreśle­nia, zain­tere­sowany zachowu­je ciągłość członkost­wa w Cechu.

§ 17

 1. Wysokość skład­ki cechowej usta­la Walne zgro­madze­nie uwzględ­ni­a­jąc finan­sowanie dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­cyjno-samorzą­dowej cechu i inne jego wydat­ki na dzi­ałal­ność statu­tową właś­ci­wej Izby Rzemieśl­niczej i Związku Rzemiosła Pol­skiego. O wysokoś­ci skład­ki cechowej, Cech zaw­iadamia członków ze wskazaniem pod­stawy obliczenia skład­ki oraz ter­minów jej płatności.
 2. Nieureg­u­lowane skład­ki będą dochod­zone w try­bie postępowa­nia sądowego.

§ 18

 1. Uch­wałą wal­nego zgro­madzenia moż­na nadać god­ność „Hon­orowego Człon­ka Cechu” osobom, które położyły szczególne zasłu­gi dla Cechu lub roz­wo­ju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieśl­niczych oraz osobom, które przez ostat­nie 20 lat były członka­mi Cechu i z powodu prze­jś­cia na emery­turę lub ren­tę zaprzes­tały prowadzenia dzi­ałal­noś­ci rzemieślniczej.
 2. Oso­by posi­ada­jące tytuł „Hon­orowego Człon­ka Cechu: mają pra­wo brać udzi­ał w wal­nych zgro­madzeni­ach z głosem dorad­czym oraz korzys­tać ze świad­czeń soc­jal­nych i kul­tur­al­nych Cechu w zakre­sie przysługu­ją­cym członkom.

IV. Organy Cechu

§ 19

 1. Organa­mi Cechu są: 
  • Walne zgro­madze­nie członków,
  • Zarząd,
  • Komis­ja rewizyjna,
  • Sąd cechowy.
 2. Członek Cechu może być wybrany równocześnie tylko do jed­nego z organów wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 4).
 3. Oso­ba pełnią­ca funkcję w organach statu­towych ma obow­iązek przy pełnie­niu tej funkcji przestrze­gać przepisów prawa, Statu­tu i uch­wał organów statu­towych orga­ni­za­cji rzemieśl­niczych, postępować sum­i­en­nie i ucz­ci­wie, zgod­nie z zasada­mi współży­cia społecznego i intere­sem reprezen­towanego środowiska.
 4. Wybo­ry Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1, dokony­wane są w głosowa­niu jawnym, spośród nieogranic­zonej licz­by kandy­datów lub tajnym, po przegłosowa­niu Wal­nego zgro­madzenia. Odwołanie człon­ka organu następu­je w głosowa­niu tajnym.
 5. Przy oblicza­niu wyma­ganej więk­szoś­ci głosów dla pod­ję­cia przez organ Cechu uch­wały, uwzględ­nia się tylko głosy odd­ane za i prze­ciw uchwale.

Walne zgromadzenie członków

§ 20

Walne zgro­madze­nie członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do pode­j­mowa­nia uch­wał w sprawach należą­cych do jego zakre­su działania.

§ 21

Do zakre­su dzi­ała­nia Wal­nego zgro­madzenia członków należy:

 1. uch­wale­nie Statu­tu i jego zmian,
 2. wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarzą­du, Prze­wod­niczą­cych i pozostałych członków Komisji rewiz­yjnej i Sądu cechowego,
 3. określe­nie wysokoś­ci składek cechowych, opłat za świad­czenia Cechu oraz dobrowol­nych świad­czeń rzemieślników,
 4. uch­wale­nie planów i pro­gramów roz­wo­ju rzemiosła, planów finan­sowych oraz podzi­ału nad­wyż­ki budże­towej Cechu,
 5. roz­pa­try­wanie spra­woz­dań Zarzą­du i Komisji rewiz­yjnej, zatwierdze­nie spra­woz­dań rocznych i bilan­sów oraz pode­j­mowanie uch­wał co do wniosków członków Cechu, Zarzą­du i Komisji rewiz­yjnej w tych sprawach i udziela­nia abso­lu­to­ri­um członkom Zarządu,
 6. pode­j­mowanie uch­wał w spraw­ie naby­cia, zby­cia lub obciąże­nia nieruchomości,
 7. pode­j­mowanie uch­wał o przys­tąpi­e­niu do orga­ni­za­cji samorzą­du rzemiosła lub wys­tąpi­enia z nich,
 8. upoważnie­nie Zarzą­du do zacią­ga­nia poży­czek oraz zby­wa­nia ruchomoś­ci Cechu mają­cych wartość his­to­ryczną, artysty­czną i naukową,
 9. uch­wale­nie reg­u­laminu obrad Wal­nego zgro­madzenia członków,
 10. nadawanie god­noś­ci Człon­ka Hon­orowego Cechu,
 11. roz­pa­try­wanie odwołań członków Cechu od uch­wał Zarzą­du Cechu,
 12. wybieranie del­e­gatów na zjazdy del­e­gatów samorzą­du rzemiosła,
 13. pode­j­mowanie uch­wał w innych sprawach przed­staw­ionych do roz­pa­trzenia w try­bie przewidzianym w Statucie.

§ 22

Odwołanie człon­ka Zarzą­du, Komisji rewiz­yjnej lub Sądu cechowego przed upły­wem kadencji może nastąpić przez Walne zgro­madze­nie członków – więk­szoś­cią 2/3 głosów, odd­anych w głosowa­niu tajnym.

§ 23

 1. Walne zgro­madze­nie członków zwoły­wane jest przy­na­jm­niej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesię­cy po upły­wie roku obra­chunkowego. Walne zgro­madze­nie członków zwołu­je, na pod­staw­ie uch­wały Zarzą­du Starszy Cechu lub w jego zastępst­wie Pod starszy Cechu.
 2. Pon­ad­to Zarząd powinien pod­jąć uch­wałę o zwoła­niu Wal­nego zgro­madzenia członków na żądanie: 
  • Komisji rewiz­yjnej,
  • Izby Rzemieśl­niczej,
  • 1/4 ogól­nej licz­by członków Cechu.
 3. Żądanie zwoła­nia Wal­nego zgro­madzenia członków, powin­no być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W przy­pad­kach wskazanych w ust. 2, Walne zgro­madze­nie członków powin­no odbyć się w ter­minie 6 tygod­ni od daty złoże­nia żąda­nia. Jeżeli to nie nastąpi, Walne zgro­madze­nie członków może zwołać Komis­ja rewiz­yj­na lub komis­ja wybrana przez 1/4 ogól­nej licz­by członków Cechu.

§ 24

 1. O cza­sie, miejs­cu i porząd­ku obrad Wal­nego zgro­madzenia członków, zaw­iadamia się wszys­t­kich członków i Izbę Rzemieśl­niczą lis­tem pole­conym lub innym sposobem z potwierdze­niem odbioru, co najm­niej na 14 dni przed ter­minem Wal­nego zgro­madzenia. W Wal­nym zgro­madze­niu członków mogą brać inne zapros­zone osoby.
 2. W zaw­iadomie­niu o Wal­nym zgro­madze­niu członków należy zamieś­cić również infor­ma­cję o wyłoże­niu do wglą­du w biurze Cechu – odpowied­nio do porząd­ku obrad następu­ją­cych materiałów: 
  • spra­woz­da­nia finan­sowe za rok ubiegły,
  • spra­woz­da­nia Zarządu,
  • pro­jek­tów uchwał,
  • pro­tokołu poprzed­niego Wal­nego zgro­madzenia członków.
 3. Członkom, którzy zale­ga­ją z uiszcze­niem składek cechowych powyżej trzech miesię­cy, należy w zaw­iadomie­niu przy­pom­nieć, że w przy­pad­ku nie przedłoże­nia dowodu zapłace­nia zaległych składek, nie przysługu­je pra­wo bycia wybier­anym do organów Cechu.

§ 25

 1. Walne zgro­madze­nie członków otwiera Starszy Cechu lub Pod­starszy Cechu. Walne zgro­madze­nie wybiera spośród członków Cechu prezy­di­um w składzie: Prze­wod­niczą­cy, Zastęp­ca prze­wod­niczącego i Sekretarz.
 2. Prze­wod­niczą­cy zgro­madzenia ma pra­wo, po uprzed­nim trzykrot­nym upom­nie­niu, wyk­luczyć ze zgro­madzenia oso­by, które nie sto­su­ją się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb Wal­nego zgro­madzenia członków określa regulamin.

§ 26

 1. Walne zgro­madze­nie członków jest zdolne pode­j­mować uch­wały w pier­wszym ter­minie, jeżeli przy ich pode­j­mowa­niu uczest­niczy co najm­niej 50% członków uprawnionych do udzi­ału w Wal­nym zgro­madze­niu. W drugim ter­minie, który może zostać wyz­nac­zony nie wcześniej niż 30 min­ut po pier­wszym ter­minie, Walne zgro­madze­nie członków jest zdolne do pode­j­mowa­nia uch­wał więk­szoś­cią głosów – bez wzglę­du na ilość członków uprawnionych do udzi­ału w Wal­nym zgro­madze­niu, przy czym uch­wały pode­j­mowane w tym try­bie nie mogą doty­czyć zmi­any Statu­tu i zby­cia majątku Cechu.
 2. Uch­wały zapada­ją zwykłą więk­szoś­cią głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. Uch­wały o zmi­an­ie Statu­tu, uzu­pełnie­niu porząd­ku obrad oraz w sprawach wprowadzanych dodatkowo do porząd­ku obrad, wyma­ga­ją dla swo­jej ważnoś­ci więk­szoś­ci 2/3 głosów obec­nych. Uch­wałą o uzu­pełnie­niu porząd­ku obrad nie może być obję­ta sprawa zmi­any Statutu.
 4. W głosowa­ni­ach pode­j­mowanych na Wal­nym zgro­madze­niu członków, biorą udzi­ał wyłącznie członkowie Cechu.

§ 27

 1. Uch­wały na Wal­nym zgro­madze­niu członków zapada­ją w głosowa­niu jawnym, zwykłą więk­szoś­cią głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie więk­szoś­ci obec­nych członków, Walne zgro­madze­nie członków pode­j­mu­je uch­wały w głosowa­niu tajnym.
 2. Pro­tokół Wal­nego zgro­madzenia członków pod­pisu­je Prze­wod­niczą­cy i Sekretarz.

Zarząd Cechu

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykon­aw­czym Cechu i ponosi odpowiedzial­ność za praw­idłową jego działalność.

§ 29

 1. Zarząd Cechu skła­da się z 7 do 11 osób, w tym ze: Starszego Cechu, dwóch Pod starszych, Sekre­tarza, Skarb­ni­ka oraz Członków — wybier­anych przez Walne zgro­madze­nie członków.
 2. Kadenc­ja Zarzą­du trwa cztery lata. Członkowie Zarzą­du mogą być wybierani na kole­jne kadencje.
 3. Do Zarzą­du Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Pra­wo zgłasza­nia kandy­datów do Zarzą­du przysługu­je ustępu­jące­mu Zarzą­dowi i członkom Cechu.
 4. Kandy­dat na człon­ka Zarzą­du Cechu powinien posi­adać co najm­niej trzylet­ni okres członkost­wa w Cechu.
 5. Walne zgro­madze­nie członków może odwołać tych członków Zarzą­du, którym nie udzieliło abso­lu­to­ri­um oraz powołać w ich miejsce nowych. W tym przy­pad­ku nie sto­su­je się postanowień zawartych w § 26 ust. 3 Statutu.

§ 30

Zarząd prowadzi wszys­tkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zas­trzeżonych do kom­pe­tencji innych organów Cechu.

§ 31

Do zakre­su dzi­ała­nia Zarzą­du należy kierowanie całok­sz­tałtem dzi­ałal­noś­ci Cechu, a w szczególności:

 1. reprezen­towanie interesów członków wobec terenowych organów admin­is­tracji i sądów powszech­nych, orga­ni­za­cji społecznych i gospodarczych,
 2. gospo­darowanie fun­dusza­mi i majątkiem Cechu, z zas­trzeże­niem uprawnień Wal­nego zgro­madzenia członków, wskazanych w § 21 Statutu,
 3. zwoły­wanie Wal­nych zgro­madzeń członków i przy­go­towanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. powoły­wanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu,
 5. real­i­zowanie ustalonych zasad współdzi­ała­nia ze Spółdziel­ni­a­mi rzemieślniczymi,
 6. powoły­wanie i odwoły­wanie kierown­i­ka biu­ra Cechu oraz ustal­e­nie wyna­grodzenia zgod­nie z obow­iązu­ją­cy­mi zasada­mi płac,
 7. roz­pa­try­wanie i rozstrzy­ganie skarg i wniosków a zwłaszcza skarg klien­tów na niewłaś­ci­we lub nieter­mi­nowe wykony­wanie zamówień przez członków Cechu,
 8. usta­lanie zakład­owego sys­te­mu wynagrodzeń,
 9. przyj­mowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarzą­du odby­wa­ją się co najm­niej raz na kwartał.
 2. Na wniosek Komisji rewiz­yjnej posiedze­nie Zarzą­du powin­no odbyć się w możli­wie najkrót­szym ter­minie, jed­nak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złoże­nia wniosku.

§ 33

 1. Uch­wały Zarzą­du mogą być pode­j­mowane przy obec­noś­ci co najm­niej połowy statu­towej licz­by członków Zarzą­du, w tym Starszego lub Pod­starszego Cechu.
 2. Uch­wały zapada­ją zwykłą więk­szoś­cią głosów. Przy równej licz­bie głosów decy­du­je głos prze­wod­niczącego posiedzenia Zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pra­cy Zarzą­du i jego komisji określa­ją reg­u­laminy uch­walone przez Zarząd.

Komisja rewizyjna

§ 34

 1. Komis­ja rewiz­yj­na jest organem kon­trolu­ją­cym całok­sz­tałt dzi­ałal­noś­ci Cechu, z wyjątkiem Wal­nego zgro­madzenia członków i orzecznict­wa Sądu cechowego.
 2. Komis­ja rewiz­yj­na skła­da się z trzech członków w tym Prze­wod­niczącego, wybranych przez Walne zgro­madze­nie spośród członków Cechu — na okres kadencji Zarzą­du. Warunk­iem wyboru jest uzyskanie najwięk­szej licz­by głosów, nie mniej jed­nak niż połowa głosów odd­anych plus jeden głos.

§ 35

 1. Do zadań Komisji rewiz­yjnej należy: 
  • badanie przy­na­jm­niej raz na pół roku dzi­ałal­noś­ci statu­towej Cechu, z tym że na wniosek 1/4 ogól­nej licz­by członków Cechu badanie powin­no być przeprowad­zone w każdym czasie,
  • badanie rocznych spra­woz­dań finan­sowych oraz zgłaszanie Wal­ne­mu zgro­madze­niu członków wniosków w tych sprawach,
  • składanie Wal­ne­mu zgro­madze­niu członków spra­woz­dań z dokony­wanych czynności,
  • przed­kładanie Wal­ne­mu zgro­madze­niu członków wniosków o udzie­le­nie abso­lu­to­ri­um Zarządowi,
  • wydawanie zale­ceń Zarzą­dowi w przy­pad­ku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pra­cy Komisji rewiz­yjnej określa reg­u­lamin uch­walony przez Walne zgro­madze­nie członków.

Sąd cechowy

§ 36

Członkowie Cechu podle­ga­ją odpowiedzial­noś­ci dyscy­pli­narnej za narusze­nie zasad ety­ki zawodowej i rzetel­nego wykony­wa­nia rzemiosła.

§ 37

Sąd cechowy skła­da się z trzech członków, wybranych przez Walne zgro­madze­nie członków spośród członków Cechu na  okres kadencji Zarzą­du. Walne zgro­madze­nie wybiera Prze­wod­niczącego Sądu cechowego oraz dwóch członków tego organu w głosowa­niu jawnym. Warunk­iem wyboru jest uzyskanie najwięk­szej licz­by głosów, lecz nie  mniej niż połowę głosów odd­anych plus jeden głos.

§ 38

 1. Sąd cechowy roz­pa­tru­je sprawy na wniosek Zarzą­du lub z włas­nej inicjatywy.
 2. Sąd cechowy orze­ka w składzie co najm­niej dwu­osobowym, w tym Prze­wod­niczą­cy Sądu cechowego.

§ 39

 1. Sąd cechowy może orzekać następu­jące kary: 
  • upom­nie­nie,
  • nagana,
  • pozbaw­ie­nie prawa do korzys­ta­nia z określonych świad­czeń Cechu na okres jed­nego roku,
  • pozbaw­ie­nie prawa wybier­al­noś­ci do organów cechowych na okres trzech lat,
  • wyk­lucze­nie z Cechu.
 2. W przy­pad­ku roz­pa­try­wa­nia sprawy człon­ka, Sąd cechowy może nieza­leżnie od orzeka­nia kary zgłaszać wnios­ki o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statu­towych orga­ni­za­cji rzemieślniczych.
 3. W przy­pad­ku roz­pa­try­wa­nia sprawy pow­stałej wskutek skarg osób korzys­ta­ją­cych ze świad­czeń człon­ka i uznanie skar­gi za zasad­ną, Sąd cechowy nieza­leżnie od orzeczenia kary może zle­cić napraw­ie­nie wyrząd­zonej szkody materialnej.

§ 40

 1. Wyk­lucze­nie człon­ka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przy­czyny w przy­pad­ku gdy z jego winy dal­sze członkost­wo sprzeczne jest z postanowieni­a­mi Statu­tu Cechu lub zasada­mi współży­cia społecznego. Przed pod­ję­ciem decyzji o wyk­lucze­niu człon­ka z Cechu, Sąd cechowy zasię­ga oblig­a­to­ryjnie opinii rad­cy prawnego.
 2. Za ważną przy­czynę wyk­luczenia należy uznać w szczególności: 
  • popełnie­nie przestępst­wa w celu uzyska­nia korzyś­ci mate­ri­al­nych lub z innych nis­kich pobudek, jeżeli przestępst­wo zostało stwierd­zone pra­wom­oc­nym orzecze­niem sądu powszechnego,
  • umyślne dzi­ałanie na szkodę Cechu,
  • upor­czy­we nie wykony­wanie pod­sta­wowych obow­iązków członkowskich,
  • narusze­nie zasad ety­ki zawodowej i rzetel­nego wykony­wa­nia rzemiosła.

§ 41

 1. Od orzeczenia Sądu cechowego służy odwołanie do rzemieśl­niczego sądu odwoław­czego, dzi­ała­jącego w orga­ni­za­cji, której Cech jest członkiem — wnie­sione w ciągu jed­nego miesią­ca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia rzemieśl­niczego Sądu odwoław­czego są ostateczne.

§ 42

Wykony­wanie pra­wom­oc­nych orzeczeń Sądu cechowego należy do Zarzą­du Cechu.

§ 43

Szczegółowe zasady postępowa­nia dyscy­pli­narnego określa reg­u­lamin uch­walony przez Walne zgro­madze­nie członków.

V. Sekcje terenowe i zawodowe oraz komisje doradcze

§ 44

 1. Członkowie Cechu wykonu­ją­cy rzemiosło lub prowadzą­cy dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie jed­nego lub kilku sąsied­nich miast i gmin, tworzą sekc­je terenowe.
 2. Członkowie Cechu wykonu­ją­cy jed­nakowe lub pokrewne rzemiosła bądź dzi­ałal­ność gospo­dar­czą tworzą sekc­je zawodowe.
 3. W Cechu mogą dzi­ałać sekc­je zawodowe i terenowe a ich powoły­wanie należy do właś­ci­woś­ci Zarządu.
 4. Pier­wsze zebranie sekcji zwołu­je Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Prze­wod­niczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań Prze­wod­niczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Prze­wod­niczą­cy sekcji może uczest­niczyć w posiedzeni­ach Zarzą­du Cechu z głosem doradczym.
 5. Do zadań sekcji należy: 
  • odd­zi­ały­wanie na członków w kierunku zapewnienia praw­idłowego wykony­wa­nia zadań społeczno-gospo­dar­czych rzemiosła oraz małej i śred­niej przedsiębiorczości,
  • prowadze­nie dzi­ałal­noś­ci mającej na celu pod­nosze­nie ety­ki zawodowej członków,
  • wnioskowanie w sprawach roz­wo­ju rzemiosła lub przed­siębior­c­zoś­ci danego regionu lub zawodów,
  • otaczanie opieką uczniów pobier­a­ją­cych naukę zawodu oraz udziela­nia pomo­cy rzemieśl­nikom i przed­siębior­com rozpoczy­na­ją­cym prowadze­nie działalności,
  • akty­wiz­owanie członków do udzi­ału w czy­nach społecznych.
 6. Ewen­tu­alne wydat­ki finan­sowe sekcji pokry­wane będą w ramach planu finan­sowego Cechu.
 7. Sekc­je nie posi­ada­ją uprawnień do wys­tępowa­nia na zewnątrz i reprezen­towa­nia Cechu a swo­je opinie i pos­tu­laty przed­staw­ia­ją Zarzą­dowi Cechu.

§ 45

 1. Dla wykony­wa­nia zadań Cechu, zwłaszcza w zakre­sie szerzenia zasad ety­ki zawodowej i rzetel­nego wykony­wa­nia rzemiosła, dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej oraz właś­ci­wego roz­pa­try­wa­nia skarg na dzi­ałal­ność zrzes­zonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komis­je kon­troli społecznej oraz Komisję do spraw skarg i wniosków.
 2. Komis­je mają charak­ter dorad­czy i opini­u­ją­cy a wnios­ki ze swych czyn­noś­ci przed­staw­ia­ją Zarzą­dowi Cechu.
 3. Kadenc­ja członków Komisji wygasa każ­do­ra­zowo wraz z kadencją Zarzą­du Cechu.

VI. Zasady gospodarki finansowej Cechu

§ 46

 1. Środ­ki finan­sowe Cechu stanow­ią skład­ki członkowskie, opłaty za zaświad­czenia Cechu, dobrowolne świad­czenia członków, darow­iz­ny oraz inne wpły­wy. Cech może prowadz­ić dzi­ałal­ność gospo­dar­czą po uzyska­niu odpowied­niego wpisu w Kra­jowym Rejestrze Sądowym.
 2. Gospo­dar­ka finan­sowa Cechu prowad­zona jest w opar­ciu o plany finan­sowe uch­walone przez Walne zgro­madze­nie członków. Zasadą gospo­dar­ki finan­sowej jest samowystar­czal­ność Cechu.

§ 47

Cech uczest­niczy w kosz­tach dzi­ałal­noś­ci samorzą­dowo-orga­ni­za­cyjnej Izby Rzemieśl­niczej, opła­ca­jąc stosow­na skład­kę od del­e­gatów na Zjazd Izbowy.

VII. Reprezentacja Cechu

§ 48

Cech reprezen­towany jest na zewnątrz jed­noosobowo przez Starszego Cechu lub dwu­osobowo przez Pod­starszego Cechu łącznie z członkiem Zarzą­du Cechu. Powyższą zasadę sto­su­je się do  pod­pisy­wa­nia doku­men­tów oraz składa­nia oświad­czeń woli w imie­niu Cechu.

VIII. Postępowanie odwoławcze

§ 49

 1. Od decyzji Zarzą­du Cechu wydanych w sprawach wynika­ją­cych ze sto­sunku członkost­wa, zain­tere­sowany może wnieść odwołanie do Wal­nego zgro­madzenia członków.
 2. Ter­min wniesienia odwoła­nia wynosi czter­naś­cie dni, licząc od daty doręczenia zain­tere­sowane­mu decyzji wraz z uza­sad­nie­niem o try­bie i ter­minie odwołania.
 3. Walne zgro­madze­nie członków roz­pa­tru­je odwołanie na najbliższym zgro­madze­niu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty wpłynię­cia odwoła­nia do Cechu.
 4. Organ odwoław­czy powinien roz­pa­trzyć odwołanie wnie­sione po upły­wie ter­minu, jeżeli opóźnie­nie nie przekracza sześ­ciu miesię­cy a odwołu­ją­cy uspraw­iedli­wił je wyjątkowy­mi okolicznościami.
 5. Cech obow­iązany jest doręczyć odwołu­jące­mu odpis uch­wały organu odwoław­czego wraz z jej uza­sad­nie­niem, w ter­minie 14 dni od daty pod­ję­cia uchwały.

IX. Likwidacja Cechu

§ 50

Cech prze­chodzi w stan lik­widacji na pod­staw­ie uch­wały Wal­nego zgro­madzenia członków, powz­iętej więk­szoś­cią 3/4 głosów.