Kurs pedagogiczny

Cech Rzemiosł w Pilźnie

kurs-ped­a­gog­iczny-baner1

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

kurs obra­bi­arek sterowanych numerycznie
mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
Z nami wybierz swój zawód
Mon­ter sieci i insta­lacji sanitarnych
krawiec/krawcowa
Z nami wybierz swój zawód
Kraw­iec
piekarz
Z nami wybierz swój zawód
Piekarz
fryz­jer
Z nami wybierz swój zawód
Fryz­jer
previous arrow
next arrow
Shadow

Kursy i Szkolenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 • Rozpoczę­cie kur­su: 25.02.2020r. godz 16:30

Kurs jest adresowany do:

 • 0osób, które chcą nabyć uprawnienia nauczy­ciela prak­ty­cznej nau­ki zawodu 
 • kadry prowadzącej szkole­nia z ratown­ict­wa wodnego 
 • kurs umożli­wia uzyskanie kwal­i­fikacji ped­a­gog­icznych osobom zatrud­nionym doty­chczas w innych dzi­ałach gospo­dar­ki i pod­ję­cie przez nich pra­cy w szkołach, warsz­tat­ach szkol­nych itp. 

Kurs odby­wać będzie się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębi­cy zna­j­du­ją­cy się na ul. Rzes­zows­ka 78; 39–200 Dębica

Kurs trwa 48 godzin i skła­da się z dwóch części:

 1. Pier­wsza to 40 godzin teorii o zagadnieniach: 
  1. Pod­stawy ped­a­gogi­ki ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem ped­a­gogi­ki pra­cy (5 godz.) 
  2. Ele­men­ty psy­chologii w komu­nikacji i relac­jach „instruk­tor – oso­ba uczą­ca się” (8 godz.)
  3. Metody­ka prak­ty­cznej nau­ki zawodu ( 27 godz.) 
 2. Dru­ga to 8 godzin umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych real­i­zowanych w środowisku pra­cy oraz poza środowiskiem.

Kurs kończy się egza­minem sprawdza­ją­cym przed komisją powołaną przez orga­ni­za­to­ra kursu.

Zaję­cia prowad­zone będą wg har­mono­gra­mu ustalonego w dniu rozpoczę­cia szkole­nia – po uwzględ­nie­niu wniosków i sug­estii zgłaszanych przez kursantów. 

Pro­ponu­je­my zaję­cia dwa razy w tygod­niu po 5 godzin oraz 15 min­u­towa przerwa 

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najm­niej trzylet­ni staż pra­cy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: 
  1. świadect­wo ukończenia tech­nikum, branżowej szkoły II stop­nia, tech­nikum uzu­peł­ni­a­jącego lub szkoły równorzęd­nej lub
  2. świadect­wo ukończenia szkoły policeal­nej lub dyplom ukończenia szkoły pomat­u­ral­nej lub policeal­nej, lub
 2. tytuł robot­ni­ka wyk­wal­i­fikowanego lub równorzęd­ny w zawodzie, którego będą nauczać i co najm­niej cztero­let­ni staż pra­cy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz: 
  1. świadect­wo ukończenia liceum ogól­nok­sz­tałcącego, liceum zawodowego, liceum tech­nicznego, liceum pro­filowanego, uzu­peł­ni­a­jącego liceum ogól­nok­sz­tałcącego lub
  2. świadect­wo ukończenia tech­nikum, branżowej szkoły II stop­nia i tech­nikum uzu­peł­ni­a­jącego, ksz­tałcą­cych w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  3. świadect­wo ukończenia śred­niego studi­um zawodowego, lub
 3. dyplom ukończenia studiów: 
  1. na kierunku odpowied­nim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najm­niej dwulet­ni staż pra­cy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. na innym kierunku niż odpowied­ni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najm­niej cztero­let­ni staż pra­cy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najm­niej sześ­ci­o­let­ni staż pra­cy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadect­wo ukończenia zasad­niczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stop­nia, lub
 5. tytuł mis­trza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzą­cym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Dla osób nie zrzes­zonych: 650,00 zł 

Dla zrzes­zony w rzemiośle 600,00 zł