Kategoria: Nauka zawodu

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Pro­ce­du­ra ubie­ga­nia się o dofi­nan­sowanie Pra­co­daw­cy, którzy zawar­li umowę o pracę z młodociany­mi pra­cown­ika­mi w celu przy­go­towa­nia zawodowego, po ukończe­niu nau­ki zawodu lub przyucze­niu do wykony­wa­nia określonej pra­cy i zda­niu przez młodocianego egza­minu, mogą otrzy­mać pomoc w formie dofi­nan­sowa­nia kosztów ksz­tałce­nia młodocianych pra­cown­ików. Należy pamię­tać o obow­iązku zgłoszenia zawar­cia umowy z pra­cown­ikiem młodocianym do Urzę­du Mias­ta w celu zaplanowa­nia środ­ków na dofi­nan­sowanie ksz­tałce­nia. Dofi­nan­sowanie jest przyz­nawane na wniosek pra­co­daw­cy,…
Przeczy­taj więcej

Refundacja wynagrodzeń

Pro­ce­du­ra ubie­ga­nia się o refun­dację Pra­co­daw­ca zatrud­ni­a­ją­cy młodocianych może wys­tąpić z wnioskiem o zawar­cie umowy o refun­dację wyna­grodzeń wypła­canych młodocianym oraz składek na ubez­pieczenia społeczne od refun­dowanych wyna­grodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawar­cie umowy”, jeżeli speł­nia łącznie następu­jące warun­ki: zatrud­nia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwiet­nia 2004r. o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach…
Przeczy­taj więcej

Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI — PRACODAWCY I MŁODOCIANEGO Definic­ja młodocianego Pra­cown­ikiem młodocianym jest oso­ba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików w wieku poniżej 15 lat, poza kilko­ma wyjątka­mi jest zabro­nione. Wyjąt­ki te doty­czą: młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły pod­sta­wowej, osób niema­ją­cych 15 lat, które ukończyły szkołę pod­sta­wową, osób niema­ją­cych 15 lat, które nie ukończyły szkoły pod­sta­wowej. Wol­no zatrud­ni­ać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli co najm­niej…
Przeczy­taj więcej

Nauka zawodu

Prak­ty­cz­na nau­ka zawodu jest to „przyucze­nie do zawodu”, gdzie uczeń (pra­cown­ik młodociany) naby­wa wiedzy i prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci zawodowych w zakładzie rzemieśl­niczym – niezbęd­nych do złoże­nia egza­minu na czelad­ni­ka oraz pod­ję­cia pra­cy w danym zawodzie, real­izu­jąc także obow­iązek szkol­ny w formie szkoły zawodowej. Celem prak­ty­cznej nau­ki zawodu jest opanowanie przez ucz­nia – młodocianego pra­cown­i­ka umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych i teo­re­ty­cznych w zawodzie i potwierdze­nie ich dowo­dem kwal­i­fikacji – świadectwem czelad­niczym,…
Przeczy­taj więcej