Kategoria: Kursy i szkolenia

Kurs pedagogiczny

Kurs ped­a­gog­iczny dla instruk­torów prak­ty­cznej nau­ki zawodu

Kurs CNC

Kurs obra­bi­arek CNC skierowany jest do osób, które chcą nabyć umiejęt­noś­ci z zakre­su oper­a­to­ra maszyn sterowanych numerycznie CNC. Na zaję­ci­ach przed­staw­imy Ci potrzeb­ną wiedzę niezbęd­ną do obsłu­gi, ustaw­ienia, wykony­wa­nia pomi­arów i pro­gramowa­nia maszyn CNC. Szkole­nia prowadz­imy na najnowszym opro­gramowa­niu i maszy­nach prze­mysłowych.  W trak­cie szkole­nia oprócz wiedzy teo­re­ty­cznej nabierzesz też umiejęt­noś­ci prak­ty­czne gdyż sam będziesz wykony­wał czyn­noś­ci, które wykonu­je oper­a­tor maszyn CNC. Do zakre­su takich czyn­noś­ci…
Przeczy­taj więcej