Refundacja wynagrodzeń

Pro­ce­du­ra ubie­ga­nia się o refun­dację Pra­co­daw­ca zatrud­ni­a­ją­cy młodocianych może wys­tąpić z wnioskiem o zawar­cie umowy o refun­dację wyna­grodzeń wypła­canych młodocianym oraz składek na ubez­pieczenia społeczne od refun­dowanych wyna­grodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawar­cie umowy”, jeżeli speł­nia łącznie następu­jące warun­ki: zatrud­nia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwiet­nia 2004r. o pro­mocji zatrud­nienia i insty­tuc­jach…
Przeczy­taj więcej