Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI — PRACODAWCY I MŁODOCIANEGO Definic­ja młodocianego Pra­cown­ikiem młodocianym jest oso­ba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrud­ni­an­ie pra­cown­ików w wieku poniżej 15 lat, poza kilko­ma wyjątka­mi jest zabro­nione. Wyjąt­ki te doty­czą: młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły pod­sta­wowej, osób niema­ją­cych 15 lat, które ukończyły szkołę pod­sta­wową, osób niema­ją­cych 15 lat, które nie ukończyły szkoły pod­sta­wowej. Wol­no zatrud­ni­ać tylko tych młodocianych, którzy: ukończyli co najm­niej…
Przeczy­taj więcej