Nauka zawodu

Prak­ty­cz­na nau­ka zawodu jest to „przyucze­nie do zawodu”, gdzie uczeń (pra­cown­ik młodociany) naby­wa wiedzy i prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci zawodowych w zakładzie rzemieśl­niczym – niezbęd­nych do złoże­nia egza­minu na czelad­ni­ka oraz pod­ję­cia pra­cy w danym zawodzie, real­izu­jąc także obow­iązek szkol­ny w formie szkoły zawodowej. Celem prak­ty­cznej nau­ki zawodu jest opanowanie przez ucz­nia – młodocianego pra­cown­i­ka umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych i teo­re­ty­cznych w zawodzie i potwierdze­nie ich dowo­dem kwal­i­fikacji – świadectwem czelad­niczym,…
Przeczy­taj więcej