Tag: cech rzemiosł

Nauka zawodu

Prak­ty­cz­na nau­ka zawodu jest to „przyucze­nie do zawodu”, gdzie uczeń (pra­cown­ik młodociany) naby­wa wiedzy i prak­ty­cznych umiejęt­noś­ci zawodowych w zakładzie rzemieśl­niczym – niezbęd­nych do złoże­nia egza­minu na czelad­ni­ka oraz pod­ję­cia pra­cy w danym zawodzie, real­izu­jąc także obow­iązek szkol­ny w formie szkoły zawodowej. Celem prak­ty­cznej nau­ki zawodu jest opanowanie przez ucz­nia – młodocianego pra­cown­i­ka umiejęt­noś­ci prak­ty­cznych i teo­re­ty­cznych w zawodzie i potwierdze­nie ich dowo­dem kwal­i­fikacji – świadectwem czelad­niczym,…
Przeczy­taj więcej

Cech Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Pilźnie jest orga­ni­za­cją społeczno-zawodową której zadaniem jest utr­walanie więzi środowiskowych, postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodu, a także prowadze­nie na rzecz Członków dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­cyjnej, dorad­czej, oświa­towej, kul­tur­al­nej i gospo­dar­czej oraz reprezen­towanie interesów Członków wobec organów admin­is­tracji, samorządów i sądów. Pilzneńs­ki Cech swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczął 22 czer­w­ca 1986 roku. Siedz­i­ba mieś­ci się na uli­cy Mikoła­ja Koperni­ka 6 w Pilźnie. Cech posi­a­da osobowość…
Przeczy­taj więcej