Cech Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Pilźnie jest orga­ni­za­cją społeczno-zawodową której zadaniem jest utr­walanie więzi środowiskowych, postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodu, a także prowadze­nie na rzecz Członków dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­cyjnej, dorad­czej, oświa­towej, kul­tur­al­nej i gospo­dar­czej oraz reprezen­towanie interesów Członków wobec organów admin­is­tracji, samorządów i sądów. Pilzneńs­ki Cech swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczął 22 czer­w­ca 1986 roku. Siedz­i­ba mieś­ci się na uli­cy Mikoła­ja Koperni­ka 6 w Pilźnie. Cech posi­a­da osobowość…
Przeczy­taj więcej