Przykładowa strona

Cech Rzemiosł w Pilźnie

To jest przykład­owa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko zna­j­du­ją się zawsze w jed­nym miejs­cu, ale także pojaw­ia­ją się w menu wit­ryny (w więk­szoś­ci moty­wów). Więk­szość użytkown­ików zaczy­na od strony z infor­ma­c­ja­mi o sobie, która zapoz­na ich przed odwiedza­ją­cy­mi wit­rynę. Taka strona może zaw­ier­ać na przykład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem kuri­erem rowerowym, nocą próbu­ję swoich sił w aktorstwie, a to jest moja wit­ry­na. Mieszkam w Krakowie, mam wspani­ałego psa który wabi się Reks i lubię piña coladę (oraz spac­ery, gdy pada deszcz).

…albo coś takiego:

Fir­ma XYZ Doohick­ey została założona w 1971 roku i od tamtej pory dostar­cza społeczeńst­wu dobrej jakoś­ci gadże­ty. Zna­j­du­ją­ca się w Gotham City XYZ zatrud­nia pon­ad 2000 osób i robi niesamowite rzeczy dla społecznoś­ci Gotham.

Jako nowy użytkown­ik Word­Pres­sa, powinieneś prze­jść do swo­jego kokpitu aby usunąć tę stronę i stworzyć nowe z włas­ną treś­cią. Dobrej zabawy!