Kategoria: Informacje o Cechu

Historia Cechu

Począt­ki rzemiosła w Pilźnie wiążą się z pow­staniem Pilz­na jako mias­ta, co stało się 3 październi­ka 1354 roku na mocy decyzji króla Kaz­imierza Wielkiego. Niewąt­pli­wie jed­nak pewne rodza­je rzemiosła mające pod­sta­wowe znacze­nie dla lud­noś­ci ist­ni­ały wcześniej, jak np. kołodziejst­wo, gar­ncar­st­wo czy szew­st­wo. Pilzno ist­ni­ało już w XI wieku, bo od 1086 roku stanowi włas­ność klasz­toru tynieck­iego, a od tego cza­su jest królewszczyzną, czyli miastem królewskim.…
Przeczy­taj więcej

Statut

STATUT I. Postanowienia ogólne § 1 Cech Rzemiosł w Pilźnie – zwany dalej Cechem, jest samorząd­ną, społeczno-zawodową i gospo­dar­czą orga­ni­za­cją rzemiosła. Cech posi­a­da osobowość prawną. Cech dzi­ała w opar­ciu o Ustawę z dnia 22 mar­ca 1989 roku — o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późn. zm.), inne powszech­nie obow­iązu­jące przepisy prawa pol­skiego oraz niniejszy Statut. § 2 Cech prowadzi dzi­ałal­ność na tere­nie Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej…
Przeczy­taj więcej

Władze Cechu

Zarząd Cechu Starszy Cechu LEON CHORĄŻAK Pod­starszy Cechu STANISŁAW JAROSZ Pod­starszy Cechu TADEUSZ SMOŁA Skarb­nik Cechu JERZY CIECIERĘGA Sekre­tarz Cechu MAREK FULARA Członek Zarzą­du Cechu ROMAN MACIEJOWSKI Członek Zarzą­du Cechu STANISŁAW PLACEK Członek Zarzą­du Cechu TADEUSZ PIECZONKA Członek Zarzą­du Cechu ROBERT ZACHARA Członek Zarzą­du Cechu STANISŁAW PALEJ Członek Zarzą­du Cechu ANDRZEJ GARBOŚ Komis­ja Rewiz­yj­na Prze­wod­niczą­cy PAWEŁ MALINOWSKI Członek MATEUSZ CHORĄŻAK Członek MARCIN JAROSZ

Cele i zadania

Jed­nym z najis­tot­niejszych zadań jakie real­izu­je Cech Rzemiosł w Pilźnie jest nauczanie zawodu w lokalnych zakładach rzemieśl­niczych i usłu­gowych. Pon­ad­to naszym celem jest:

Cech Rzemiosł

Cech Rzemiosł w Pilźnie jest orga­ni­za­cją społeczno-zawodową której zadaniem jest utr­walanie więzi środowiskowych, postaw zgod­nych z zasada­mi ety­ki i god­noś­ci zawodu, a także prowadze­nie na rzecz Członków dzi­ałal­noś­ci orga­ni­za­cyjnej, dorad­czej, oświa­towej, kul­tur­al­nej i gospo­dar­czej oraz reprezen­towanie interesów Członków wobec organów admin­is­tracji, samorządów i sądów. Pilzneńs­ki Cech swo­ją dzi­ałal­ność rozpoczął 22 czer­w­ca 1986 roku. Siedz­i­ba mieś­ci się na uli­cy Mikoła­ja Koperni­ka 6 w Pilźnie. Cech posi­a­da osobowość…
Przeczy­taj więcej